VEDTEKTER

Vedtekter for Einerhaugen Barnehage SA

Endret 07.01.22

§ 1 - Eier/driftsform

Barnehagen eies og drives av Einerhaugen Barnehage SA. Einerhaugen Barnehage SA, er organisert som et andelslag og bygger på sin virksomhet på samvirkeprinsippet.

Barnehagen drives med et ideelt, ikke økonomisk formål.

Barnehagen drives i samsvar med:

  1. Lov om barnehager (Lov av 1 juni 2021 nr 64 om barnehager) og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer (Rundskriv Q-0902B)
  2. Rammeplan for barnehager
  3. Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen.
  4. Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner.
  5. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
  6. Bergen kommunes retningslinjer for barnehagedrift

§ 2 - Formål

Barnehageloven §1:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 3 - Opptak

Einerhaugen Barnehage er med i samordnet opptak i Bergen. Søknad om plass i barnehagen skjer elektronisk via Bergen kommune sine internettsider (samordnet opptak).

Opptaket skjer i henhold til barnehageloven § 17 og forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Hovedopptaket foretas fra mars med oppstart fra august. Søknadsfrist er 1. mars. I hovedopptaket er Bergen kommune ved Barnehagemyndigheten klageinstans. Det foretas løpende opptak ved ledig plass resten av året. Tildelt plass beholdes frem til skolestart.

§ 3.1. Opptaksmyndighet

Daglig leder får tilsendt alle søkere elektronisk og treffer beslutning om opptak.

Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse/ ved ledige plasser.

§- 3.2 Opptakskrets:

  1. Barn av andelshavere
  • Barn av fast ansatte
  1. Søkere fra Bergen kommune

§ 3.3. Opptakskriterier

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 i Lov om barnehager og barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12, jf. Lov om barnehager.

2. Bydelsvis prioritering.

3. Søkerliste etter søknadsdato.

Permisjon:

Styret kan gi fristilling av plass inntil 1 år. Barnet får tilbake plassen straks det er en ledig plass i barnehagen etter permisjonen.

§ 4- Andelsinnskudd

Foreldre som får tilbud om barnehageplass i barnehagen må betale ett andelsinnskudd for hver barnehageplass, ettersom barnehagen er organisert som et samvirkeforetak eid av alle foreldrene. Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er på kr 3000. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Hvert innbetalte andelsinnskudd gir rett til én barnehageplass. Er det utestående innbetalinger kan det motregnes andelsinnskuddet.

§ 5 - Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldrerådet skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. Det velges en representant og en vararepresentant til foreldrerådet fra hver avdeling. Disse velges for ett år om gangen.

Foreldre og foresatte skal kunne ta kontakt med representanter fra foreldrerådet dersom de har saker de ønsker skal tas opp med eierstyret, styrer eller den enkelte ansatte i barnehagen, dersom de ikke ønsker å ta kontakt selv. Foreldrerådets andre oppgaver er å arrangere sosiale sammenkomster som for eksempel sommerfest og dugnad.

Foreldrerådet og de ansatte velger 2 representanter hver til samarbeidsutvalget. Representant fra eier stiller også i samarbeidsutvalget.

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

Representanter for foreldre og de ansatte velges for ett år om gangen. Samarbeidsutvalget bestemmer selv funksjonstiden til sine representanter. Utvalget konstituerer seg selv.

§ 6 - Åpningstider og ferie.

Barnehagen har åpningstid fra 07.15 til 16.45. I ferier (høstferie-jul-vinter-påske-og juli måned) er åpningstidene 7.30-16.30. Åpningstidene skal gjensidig overholdes av ansatte og foreldre. Ved for sen henting skal det betales inn gebyr som fastsettes av Styret. Innkrevd gebyr tilfaller barnehagens driftsbudsjett. Se også § 7.

Hvert barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, og minst 3 uker sammenhengende om sommeren. Barnehagen holdes stengt onsdag før Skjærtorsdag og er også sommerstengt de 2 siste ukene i juli. Sommerferie må avvikles før 1.st august for barn som ikke har plass i Einerhaugen Barnehage kommende barnehageår.

Dersom en ønsker avvik fra disse regler må det søkes til styret om det.

Foresatte skal innen 1. mai gi melding om når barna skal ha sommerferie.

På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

§ 7 Oppsigelse:

Dersom foreldre sier opp barnehageplassen er det en oppsigelsesfrist på 2 måneder. Oppsigelsen gjelder fra den1. i måneden. Dersom barnehagen sier opp en barnehageplass er det og en oppsigelsesfrist på 2 måneder. (Barnehagen kan si opp plassen ved vesentlig mislighold av foreldrebetalingen. Ved manglende betaling vil det bli sendt ut purring. Det vil og bli sendt ut forhåndsvarsel før en eventuell oppsigelse).

§ 8 - Betaling

Foreldrebetaling forfaller til betaling den 11. i hver måned. Foreldrene i barnehagen betaler makspris i 11 måneder. Det betales matpenger i tillegg hver måned, summen fastsettes av eierstyret.

Endringer i betalingssatsene skal meldes skriftlig til andelshaver, i god tid før neste betalingsforfall. Ved fravær må avgiften betales. Det regnes for fravær dersom barnet ikke møter til rett tid etter ferien. Ved streik eller lockout som varer mer enn 3 dager skal innbetaling for påfølgende streikedager komme til fradrag på førstkommende innbetaling.

§ 9 - Leke og oppholdsareal pr. barn

Netto leke og oppholdsareal er i aldersgruppen 3 -6 år 4,0 kvm, og i aldersgruppen 0 - 3 år 5,2 kvm.

§ 10 - Barns fravær pga. sykdom

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen.

Syke barn må holdes hjemme pga. smittefaren.

Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna bør det holdes hjemme.

I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen.

§ 11 - Helseerklæring.

Før barnet begynner i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse. Barnehageloven § 50.

§ 12 - Dugnad

Det er dugnadsplikt på 4 timer pr år for andelshaverne, 2 timer vår og 2 timer høst. Styret kan pålegge ikke-fremmøtte arbeid eller økonomisk vederlag. Innkrevd beløp tilfaller barnehagens driftsbudsjett.

§ 13 - Spesielle ansvarsforhold

Barnehagen har tegnet ulykkesforsikring for barna i Tryg. I tillegg er alle barn i barnehage også forsikret gjennom Bergen kommune.

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Levering og henting av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før det har vært i kontakt med personalet.

Medbrakte eiendeler barna har med, har personalet ikke ansvar for.

Foreldrene underskriver en erklæring dersom det skal gis ut medisiner i barnehagen.

§14 Kommunalt aktivitetstilskudd

Barnehagen har avtale med kommunen om kommunalt aktivitetstilskudd.

§15 Internkontroll

Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med barnehageloven § 9 - og internkontrollforskriften som gir bestemmelser om oppfølging av krav fastsatt i en rekke lover.

Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen og på barnehagens kommunikasjonsplattform; Itslearning. Internkontrollperm for helse, miljø og sikkerhetsarbeid er utarbeidet for barnehagen og holdes kontinuerlig oppdatert av daglig leder.

https://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html