VEDTEKTER

Vedtekter for Einerhaugen Barnehage SA

Endret 30.04.2015

§ 1 - Eier/driftsform

Barnehagen eies og drives av Einerhaugen Barnehage SA. Einerhaugen Barnehage SA, er organisert som et andelslag og bygger på sin virksomhet på samvirkeprinsippet.

Lagets formål er å eie og drive Einerhaugen Barnehage SA. Den skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forbindelse med barnas hjem. Virksomheten skal drives etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Det skal ikke være særskilte bestemmelser om livssynsformål.

§ 2 - Foreldreråd, Samarbeidsutvalg

Foreldrerådet skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. Det velges en representant og en vararepresentant til foreldrerådet fra hver avdeling. Disse velges for ett år om gangen.

Foreldre og foresatte skal kunne ta kontakt med representanter fra foreldrerådet dersom de har saker de ønsker skal tas opp med eierstyret, styrer eller den enkelte ansatte i barnehagen, dersom de ikke ønsker å ta kontakt selv. Foreldrerådets andre oppgaver er å arrangere sosiale sammenkomster som for eksempel sommerfest og dugnad.

Foreldrerådet, de ansatte og eierstyret velger hver to representanter til samarbeidsutvalget.

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.

Representanter for foreldre og de ansatte velges for ett år om gangen. Samarbeidsutvalget bestemmer selv funksjonstiden til sine representanter. Utvalget konstituerer seg selv.

§ 3 - Daglig leder

Daglig leder leder barnehagens daglige drift, daglig leder sin nærmeste overordnete er eierstyret. Instruks for daglig leder og personalet fastsettes av eierstyret.

§ 4 - Opptak

Einerhaugen Barnehage er med i samordnet opptak i Bergen, noe som medfører søknadsfrist før hovedopptaket. Søknad om opptak sendes elektronisk og registreres i felles datasystem med andre barnehager i Bergen kommune.

Daglig leder får tilsendt alle søkere elektronisk.

Dersom du søker prioritert opptak, må dokumentasjon ettersendes som brevpost til Barnehageservice. Dokumentasjon vedrørende prioritert gruppe blir behandlet ved Barnehageservice, og foresatte mottar skriftlig svar på om dokumentasjonen er godkjent eller ikke.

De som søker prioritet i forhold til opptakskrets (medlemmer som er søsken eller personalbarn) sender melding til barnehageservise i Bergen kommune eller daglig leder i barnehagen.

Barnehagens opptakskrets er:

  1. Andelshavere.

Fast ansatt personale.

  1. Andre søkere

Innenfor hver av opptakskretsene gjelder de prioriterte kriterier.

  • Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 i Lov om barnehager
    Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner.
  • Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester
    Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barnevernstjenesten.

Klagerett:

Klageinstans i Bergen for private og kommunale barnehager er kommunen ved Oppvekstetaten.

Permisjon:

Styret kan gi fristilling av plass inntil 1 år. Barnet får tilbake plassen straks det er en ledig plass i barnehagen etter permisjonen.

Oppsigelse:

Barn som blir tatt opp i barnehagen har rett til fast plass til skolepliktig alder. Oppsigelsesfrist er 2 måneder. Ved oppsigelse etter 1.april må foreldrene betale ut juni. Oppsigelsen gjelder fra den1. i måneden.

§ 5 - Betaling

Kontingent forfaller til betaling den 1. i hver måned. Foreldrene i barnehagen betaler makspris i 11 måneder. Det betales matpenger i tillegg hver måned, summen fastsettes av eierstyret.

Barn som har redusert plass betaler for 10% ekstra i forhold til den størrelsen de har på plassen.

Endringer i betalingssatsene skal meldes skriftlig til andelshaver, i god tid før neste betalingsforfall.

Ved fravær må avgiften betales. Det regnes for fravær dersom barnet ikke møter i rett tid etter ferien.

Ved streik eller lockout som varer mer enn 3 dager skal innbetaling for påfølgende streikedager komme til fradrag på førstkommende innbetaling.

§ 6 - Leke og oppholdsareal pr. barn

Netto leke og oppholdsareal er i aldersgruppen 3 -6 år 4,0 kvm, og i aldersgruppen 0 - 3 år 5,2 kvm.

§ 7 - Åpningstider og ferie.

Barnehagen har åpningstid fra 07.15 til 16.45. I ferier (høstferie-jul-vinter-påske-og juli måned) er åpningstidene 7.30-16.30. Åpningstidene skal gjensidig overholdes av ansatte og foreldre. Ved for sen henting skal det betales inn gebyr som fastsettes av Styret. Innkrevd gebyr tilfaller barnehagens driftsbudsjett. Se også § 7.

Hvert barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, og minst 3 uker sammenhengende om sommeren. Barnehagen holdes stengt onsdag før Skjærtorsdag og er også sommerstengt de 2 siste ukene i juli. Sommerferie må avvikles før 1.st august for barn som ikke har plass i Einerhaugen Barnehage kommende barnehageår.

Dersom en ønsker avvik fra disse regler må det søkes til styret om det.

Personalet har fem planleggingsdager i året og barnehagen er da stengt. Disse dagene beregnes ikke som ferie.

Medlemmene i samvirkeforetaket/foresatte skal innen 1. mai gi melding om når barna skal ha sommerferie.

På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

§ 8 - Barns fravær pga. sykdom

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen.

Syke barn må holdes hjemme pga. smittefaren.

Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna bør det holdes hjemme.

I tvilstilfeller avgjør daglig leder om barnet kan være i barnehagen.

§ 9 - Helseerklæring.

Før barnet begynner i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse. Barnehageloven § 23.

§ 10 - Spesielle ansvarsforhold

Barnehagen har tegnet ulykkesforsikring for barna.

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen. Bringing og henting av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før det har vært i kontakt med personalet.

Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig.

Medbrakte eiendeler barna har med, har personalet ikke ansvar for.

Foreldrene underskriver en erklæring dersom det skal gies ut medisiner i barnehagen.

§11 Kommunalt aktivitetstilskudd

Barnehagen har avtale med kommunen om kommunalt aktivitetstilskudd.

§12 Internkontroll

Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid gjennomføres i samsvar med internkontrollforskriften.

https://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.htmlSkriv inn tekst her