Årsplan!

Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA

2024-26

Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA!

Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et
arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker som er bakgrunnen for arbeidet i Einerhaugen Barnehage. Planen skal gi en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom året og aktiviteter som er planlagt.

I årsplanen finner du informasjon om barnehagens: visjon, verdisyn, mål, aktiviteter, dokumentasjon, progresjon og vurderingsarbeid samt hvordan vi, i samarbeid med barnas hjem, vil fremme barns allsidige utvikling gjennom arbeid med danning, omsorg, lek og læring.

Her i Einerhaugen ønsker vi at barna får en trygg og god hverdag preget av glede og gode venner, der lek og læring går hånd i hånd.


Barnehagens virksomhet og innhold styres i tillegg av «Lov om barnehager m/
forskrifter» og «Rammeplan for barnehagen».

Vi oppfordrer foreldrene til å gi oss tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan
ha et best mulig samarbeid. For mer detaljert informasjon til foreldrene tar vi i bruk Itslearning, her ligger vi ut bl.a. månedsplaner fra hver avdeling og felles informasjonsskriv.

Barnehagen og omgivelsene

Einerhaugen Barnehage er en enkeltstående, privat foreldreeid barnehage. Vi har fem avdelinger, 2 småbarnsavdelinger; Lurven og Mosepjusken-begge har 9 barn og 3 voksne. Så har vi 2 avdelinger for barn 2-4/5 år; Lyngtusleren og Rotrasleren. Til sist har vi avdeling Blåmann med førskolebarn. Antallet her varierer en del, år for år. Barnehagen har store romslige avdelinger, et fint uteområde og egen skog/inngjerdet haug for de minste.

Barnehagen ligger midt i mellom Sandsli og Steinsviken, i nærheten av Fanatorget og Aurdalslia/Skranevatnet skole og idrettshall.

Førskolegruppen Blåmann:

De eldste barna i barnehagen får et helt spesielt år i Einerhaugen Barnehage. De har nemlig tilgang til egen minibuss og en 9 seter til dispensasjon. Dette gjør at de kan dra på fantastiske oppdagelsesturer i Bergen/omegn. Friluftsliv står øverst på planen, samt kunnskap om dyr, fugler, fisk, innsekter og naturen i sin helhet. Ikke minst er det populært med overnattingstur til Herdla, der bl. annet nyfødte kalver, fisk, krabbe og ørn venter på oss.

Det siste året er og et forberedende år til skolestart. Målet er å skape positiv forventning til skolestart. Vi vektlegger at opplegget i gruppen Blåmann skal være utfordrende, lærerike og skole forberedende.

Noen tema:

 • Tallkjennskap
 • Kjennskap til alfabetet
 • Begreper (ordlyd og forståelse)
 • Høytlesing
 • Brannvern
 • Demokrati og medvirkning
 • Førskoleklubben er med i planleggingen av arrangement i barnehagen. Barna får trening i å uttrykke egne ønsker og delta på en konstruktiv måte. De får trening i å komme til enighet og å ta ansvar.
 • Kroppen vår
 • Ta ansvar for egne ting
 • Ta hensyn til hverandre, empati
 • Vennskap

Vi legger opp til et besøk på Skranevatnet/Aurdalslia skole i løpet av våren. Forskning viser at det viktigste er ikke hvilken skole de besøker, men at barna får erfaring med hva en skole er og hvordan den kan se ut.

Lurven/Mosejusken:

• Daglig tilgang til enkle bøker/ billedbøker/ pekebøker

• Rim/regler/sanger.

• Tilgang til ulike puslespill.

• Fokus på tidlig samspills-ferdigheter

• Samlingsstund med korte historier med konkreter

• Aktiviteter som stimulerer munnmotorikk

• Sette ord på følelser

Lyngtusleren/Rotrasleren:

• Daglig tilgang til bøker med tekst, lengre fortellinger

• Rim/regler/sanger

• Bruk av memoryspill, eller spill som krever samarbeid og konsentrasjon

• Bruk av tallrekken og tilgang på materiale med tallsymbol

• Tilgang på materiale med alfabetet

• Bruke Snakkepakken med fokusord og tema-samlinger som styrker ordforråd

• Fokus på begreper om farger, mengdeord, kontrastord

• Dialogisk lesning

• Bruk av pc/smartskjerm, med spill som fremmer ordforråd

• Gjenkjenne ordbilde av eget navn

Visjon, verdier og mål for Einerhaugen Barnehage

Vi ønsker å være en mangfoldig barnehage av høy kvalitet, der alle barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med utgangspunkt i egne forutsetninger og interesser.

Verdigrunnlaget vårt skal sikre at det enkelte barn får trygghet, læring og utvikling i hverdagen. Verdigrunnlaget består av varme, at vi ser barnet og at vi er inkluderende. Verdiene gir retning for det pedagogiske arbeidet og samhandlingen med barn og foresatte.

Hovedmål for Einerhaugen barnehage:
«Hos oss skal hvert enkelt barn bli sett, hørt og få være med å påvirke egne leke- og læringsprosesser».
I møte med motstand og utfordringer skal ansatte være tett på det enkelte barn slik at barnet får sette ord på sin opplevelse og få støtte til å bearbeide opplevelser. Gjennom gode nære relasjoner mellom barn - ansatte og barn – barn skal hvert enkelt barn få oppleve å overvinne, lære nytt og igjen få opplevelse av egen styrke, utholdenhet og mestring. Som betyr for oss at hvert enkelt barn skal oppleve:

• vennskap og fellesskap
• trygghet og tilknytning til personalet
• spenning og glede i variert lek
• aktivt og medskapende lek og læring
• engasjerende utfordringer i lek og læring
• å bli møtt på sine uttrykk, sin kreativitet, sin undring og utforskertrang
• en barndom preget av mangfold, likeverd og respekt
• utvikling i sin språkkompetanse og sin matematiske kompetanse

Ser barnet:

«Vi ser det enkelte barns egenverdi. Barnet gis gode betingelser for læring og utvikling basert på vår anerkjennende væremåte»

For oss betyr dette:

• Barn som får være seg selv ut fra den de selv forteller at de er

• Barn som opplever seg som en verdifull deltaker i felleskapet

• Vi arbeider etter «Gulvets magi» og Samspillsmetoden Dialog noe som fører til at personalet er nær barna og gir av sin omsorg til hvert enkelt barn

• Personalet har kompetanse på barns seksuelle utvikling

• Miljøet i barnehagen synliggjør at det finnes ulike familieformer.

Varme:

«Vi gir barnet omsorg og trygghet. I møte med barn skal vår hjertevarme gi næring og vekstmulighet.»

For oss betyr dette:

• Ansatte som «ser med hjertet» og tolker alt barn gjør positivt

• Ansatte som er «passe nær» til å være et støttende stillas når barn prøver ut verden rundt seg

• Godhet, latter og glede preger hele barnehagemiljøet

• Alle ansatte arbeider etter Samspillsmetoden dialog og Trygghetssirkelen

Inkluderende:

«Vi skaper gode relasjoner, der alle barn blir sett og bekreftet. Det enkelte barn skal oppleve gleden av å tilhøre små og store fellesskap.»

For oss betyr dette:

• Hvert enkelt barns kulturelle bakgrunn er en naturlig del av felleskapet

• Barn er stolt over egen identitet og får bekreftelse på den de forteller oss at de er

• Det fysiske miljøet bærer preg av å representere ulike kulturer

• Alle barn opplever mestring i møte med barnehagehverdagen

• Einerhaugen Barnehage har utarbeidet og arbeider med handlingsplan mot mobbing/psykososialt barnehagemiljø.

Barnesyn og læringssyn:

Vi ser på hvert enkelt barn som et kompetent og handlende individ. Barn kjenner sine behov og skal med bakgrunn i dette tas med på planlegging av barnehagens virksomhet. Barns behov og meninger kommer til uttrykk gjennom deres nonverbale og verbale kommunikasjon, og gjennom
foresattes kunnskap om barnet sitt. Personalet er derfor avhengig av å innhente kunnskap om barnet, fra både barnet selv og dets foresatte, for å kunne legge til rette for at hvert enkelt barn skal oppleve trygghet og utvikling i barnehagen.

Dette gjøres gjennom følgende fokus:

- Hverdagssamtalen verdsettes og gis tid, den innbyr til filosofiske refleksjoner mellom barn og ansatte

- Ansatte som er gode på å lytte og høre hva barn forteller, nonverbalt eller verbalt

- Ansatte som tar barns signal på alvor og som følger opp disse

- Ansatte som er aktivt tilstede, fysisk og psykisk, sammen med barna, og samtaler med barna rundt ulike hendelser/annet

- Ansatte som lytter til foresatte og som også forteller om hverdagen i barnehagen til foresatte når de leverer eller henter

- Foreldresamtaler (styres ut fra barnas, foresattes og ansattes behov for informasjon og oppfølging)

- Barnesamtaler for barn mellom 3 og 5 år (styres ut fra barnas, foresattes og ansattes behov for informasjon og oppfølging).

For å sikre at ansatte har felles holdninger knyttet til barnesynet bruker vi Samspillsmetoden Dialog og metoden Mangesidig Intelligens (MI). Både ved bruk av MI og Samspillsmetoden Dialog, tas det utgangspunkt i barnas egne ressurser og evner for å fremme læring og kommunikasjon.

Metodene synliggjør når vi lykkes i våre møter med barna og når vår praksis må justeres. Disse metodene handler om samspillet mellom omsorgspersonen og barnet, mellom barn - barn, ansatte -
foresatte og mellom ansatte i barnehagen.

Samspillsmetoden Dialog gjør omsorgsgiveren bevisst sin egen væremåte i møte med barnet hvor voksne alltid er ansvarlig for relasjonen.
Målet er at omsorgsgiver skal se barnet, forsøke å forstå barnets følelser og behov, samt å møte/anerkjenne/bekrefte følelsene.

Metodens grunnlag representerer et humanistisk menneskesyn som vektlegger 3 hovedpunkt:

1. Likeverd: Alle individer er like mye verdt, og andres opplevelser av virkeligheten er like

betydningsfulle som ens egen.

2. Empati: Følelser kan ikke bestrides, og mennesker skal møtes på følelser mer enn på atferd.

3. Ressursorientering: Alle mennesker har positive ressurser som kan hentes frem og bidra til endring.

Det er utviklet 7 enkle prinsipper som skal bedre samspillet mellom barnet og den voksne:

1. Vis at du bryr deg om barnet

2. Juster deg til barnet

3. Snakk (hyggelig) om det barnet gjør eller er opptatt av

4. Gi ros og anerkjennelse

5. Felles fokusering

6. Gi mening til barnets opplevelser

7. Sett grenser på en positiv måte

For å konkretisere vårt arbeid med Samspillsmetoden Dialog bruker vi blant annet også et metodisk opplegg som heter Grønne tanker – glade barn, som også er et verktøy i forbindelse med vårt antimobbings-arbeid i barnehagen.

I tråd med Samspillsmetoden Dialog har vi særlig fokus på barns utvikling av personlige og sosiale evner. Vi tenker at utvikling av selvfølelse, selvinnsikt, samarbeidsevne og evne til sosial deltakelse er viktige forutsetninger for videre læring.

Danning gjennom omsorg, lek og læring

I rammeplanen er ordet oppdragelse blitt byttet ut med ordet danning. Grunnen til det er at læringssynet på barn har utviklet seg med årene, oppdragelse har til hensikt å overføre kunnskap, verdier og holdninger til barn som om de var blanke ark. Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne eller andres vegne. Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, gjennom dialog, hvor alle anerkjennes som selvstendige mennesker med følelser og tanker i en felles prosess.

Barna skal oppleve:

- erfare at deres selvfølelse blir styrket ved at de har trygge omsorgspersoner rundt seg som hjelper dem til å utvikle sin generelle kunnskap til hvordan verden fungerer- utvikle sine verdier og holdninger sammen med andre

- utvikle verdigrunnlaget sitt

For å oppnå dette skal personalet: 

- være gode samtalepartnere, samhandlingspartnere og veiledere

- og ikke minst vite når man som voksen må være tilstede med barnet

Omsorg, anerkjennelse og tilknytning

Gjennom Samspillsmetoden Dialog skal personalet aktivt jobbe for å fremme gode relasjoner og godt samspill med alle barn i et trygt og inkluderende leke og læringsmiljø der barnas behov for nære og trygge voksne ivaretas. Barna må få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Vi vil også gi barna mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagehverdagen.

Barna skal oppleve:

- trygghet, tilhørighet og trivsel fra nære voksne

- å bli sett, forstått, respektert og få den støtte og hjelp de har behov for

- utvikle tillit til seg selv og andre i et inkluderende miljø

- utvikle empati og nestekjærlighet.

- vennskap

For å oppnå dette skal personalet: 

- ivareta barnas behov for omsorg ved å aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna

- være kjærlige, varme og tilstedeværende i møte med det enkelte barn

- være lydhør og sensitive til barnas uttrykk og omsorgsbehov

Lek

Det er gjennom lek mye av barnas læring skjer. I leken kan barna kunne tilegne seg grunnleggende kunnskaper, språk og utvikle sosial og emosjonell kompetanse. I lek opplever barn trygghet og mestringsfølelse.

Barna skal oppleve:

- få ivaretatt sitt behov for lek- et godt tilrettelagt lekemiljø tilpasset barnas alder, med allsidige lekemuligheter, både inne og ute

- god lek med gode venner

- et variert lekemiljø, inne og ute, tilpasset barets alder

- glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek

- veiledning og støtte fra voksne ved behov

For å oppnå dette skal personalet: 

- organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek

- bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek

- være der leken er

- fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek

- ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken

- støtte og veilede barna i leken

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barns utvikling, lek og læring. Rammeplanen s.20, 2017

Læring

I barnehagen har vi et helhetlig syn på læring. Gjennom hele dagen tilrettelegger vi for et stimu-lerende miljø, som støtter opp under alle barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Dette fordi barn lærer best gjennom lek og egen aktivitet og har behov for å selv å få prøve. Noe som er helt i tråd med vår visjon om barn som tør, vil og slipper til.

Barna skal oppleve:

- mulighet til å leke, utforske, lære og mestre

- mulighet til å undersøke, oppdage og forstå sammenhenger

- utvide perspektivet og få ny innsikt

- bruke hele kroppen og alle sanser

- å få slippe til og få prøve og erfare selv

- få støttet, oppmuntret og beriket sitt initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner

For å oppnå dette skal personalet: 

- se til at det er progresjon i aktiviteter, tema og erfaringer

- sørge for et inkluderende fellesskap

- legge til rette for helhetlige læreprosesser

- introdusere nye situasjoner, tema, fenomener, materialer og redskaper

- støtte, videreutvikle og legge til rette for formelle og uformelle læringssituasjoner

- dele barnegruppen i smågrupper for å skape mulighet til ro og fordypning

-observere og være oppmerksom på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter

Barns medvirkning

I vår barnehage vil vi ivareta barnas rett til medvirkning ved å la barna få mulighet til å delta i plan-legging og vurdering ut fra deres egne forutsetninger, alder og modning. Barnehageloven § 1 og 3, Grunnloven §104, og FNs barnekonvensjon art.12 nr. 1

Barna skal oppleve:

- at de gis mulighet til å uttrykke sitt syn på barnehagens planer og virksomhet, deres synspunkter, ideer og ønsker blir hørt og tillegges vekt, uavhengig av barnas alder, utviklingsnivå og formidlingsevne

- god og anerkjennende kommunikasjon og at de ikke blir overlatt et ansvar som de ikke er moden til å ta

- at deres initiativ og forslag blir bekreftet og anerkjent

For å oppnå dette skal personalet: 

- jevnlig legge til rette for at barna kan delta i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet

- legge til rette for og oppmuntre barna til å gi uttrykk for eget syn på barnehagens egen virksomhet

- være bevisst barnas ulike uttrykksformer

- tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasses det enkelte barns alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov

Vennskap og fellesskap

Barna skal oppleve: 

- at de er betydningsfulle for fellesskapet

- å være i positivt samspill med barn og voksne

- vennskap

- at de er en del av et sosialt fellesskap

- støtte til å takle medgang og motgang

- støtte til å utvikle et godt selvbilde

- å få trene på og støtte til å lære seg balansen mellom å ta hensyn til seg selv og andre på en god måte.

For å oppnå dette skal personalet: 

- legge til rette for et positivt og inkluderende miljø der vi tar hensyn til hverandre

- tilby et miljø som gir gutter og jenter like muligheter

- veilede, støtte og utfordre barna i lek og aktivitet ut fra alder og funksjonsnivå

- støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger

- støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser finne løsninger i konfliktsituasjon

- forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige

samspillsmønstre.


Mangfold

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Rammeplanen s.9, 2017

Barna skal oppleve:

- at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på

- få gode felles opplevelser og erfaringer i et trygt miljø

- at de blir sett og anerkjent for den de er.

For å oppnå dette skal personalet:

- fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt

- gi barna felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap

- fremme barns nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller

- bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er og synliggjøre den enkeltes plass i fellesskapet.

Barnehagen har en lange tradisjon med Internasjonalt arbeid, gjennom Forut. Visjonen er " Å glede oss over fellesskapet og mangfoldet".

Demokrati

Barna skal oppleve:

- gjennom deltakelse i barnehagens fellesskap kunne utvikle forståelse for det samfunnet den verden de er en del av

- får mulighet til å ytre seg og blir sett og hørt

- oppleve demokratisk deltakelse ved å få bidra og medvirke til barnehagens innhold.

For å oppnå dette skal personalet: 

- fremme demokrati

- være et inkluderende fellesskap

- legge til rette for medvirkning og demokratiske prosesser

Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Rammeplanen s.8, 2017

Likestilling og likeverd

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Rammeplanen s.10, 2017

Barna skal oppleve:

- å møte og skape et likestilt et likestilt samfunn

- at alle får like muligheter til å bli sett og hørt

- bli oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen

For å oppnå dette skal personalet: 

- motvirke alle former for diskriminering

- fremme nestekjærlighet

- reflektere over sine holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det.

Barna skal oppleve:

- lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen

- få erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen

- få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold

For å oppnå dette skal personalet: 

- fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn

- legge grunnlaget for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet

- bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Rammeplanen s.10,2017

Barnehagen som lærende organisasjon

Rammeplanen fastslår at barnehagen skal være en lærende organisasjon. Et viktig kjennetegn ved lærende organisasjoner er deres vilje og mot til endring og nytenkning.

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse (Kunnskapsdepartementet 2013:22).

Barnehagepersonalets viktigste jobb er å skape trygge, gode og utviklende leke og læringsmiljøer for alle barn. De må ha et aktivt forhold til barnas læringsprosesser og slik utvikle en lærende barnehage. Det er derfor viktig at hele personalet har en felles kollektiv forståelse av barnehagens mål og innhold.

Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen.

Barnehagens fagområder

Rammeplan for barnehagen beskriver syv fagområder som gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder. Fagområdene skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Fagområdene skal ses i sammenheng og alle syv skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barns lek skal danne et viktig grunnlag for arbeid med fagområdene, og barns rett til medvirkning skal ivaretas. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.

Kommunikasjon, språk og tekst

Barna skal oppleve:

- å bruke språket for å uttrykke følelser, ønsker og til å løse konflikter

- få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og samtaler

- lytte til lyder og rytme i språket

- bli kjent med bøker, sanger, media og bilder

- at tegn til tale også er en kommunikasjonsform

For å oppnå dette skal personalet: 

- ha samlinger som inneholder et variert mangfold av faginnhold, som for eksempel

omhandler lytting, aktuelle bøker, videreutvikle barnas begrepsforståelse og utvikle barnas

ordforråd

- bruke noen sanger med tegn til tale

Kunst, kultur og kreativitet

Barna skal oppleve:

- utvikle sin følsomhet til å lytte, iaktta og utrykke seg gjennom musikk

- styrke sin kulturelle identitet, og sine personlige uttrykk

- utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk

For å oppnå dette skal personalet: 

- legge til rette for samlinger som innehar eventyr, fortellinger, drama og flere musikksjangere

- synge, spille og høre på musikk med barna

- legge til rette for aktiviteter som stimulerer tegning, maling, klipping og perling osv

Etikk, religion og filosofi

Barna skal oppleve: 

- utvikle tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet

- tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier

- utvikle toleranse, interesse og respekt for hverandres kulturelle bakgrunn

- bli kjent med ulike religioner

- få innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen

For å oppnå dette skal personalet: 

- legge til rette for samlinger som omhandler ulike etiske utfordringer, for på den måten å undre seg over at vi opplever verden ulikt

- jobbe aktivt med prososial adferd

- legge til rette for feiring av ulike merkedager

- bestille besøk i kirken for gi barna en innføring i kristne grunnverdier

- legge til rette for gjennomføring av Forut

Kropp, bevegelse, mat og helse

Barna skal oppleve: 

- skaffe seg gode erfaringer med variert og allsidig bevegelse og få kroppslige utfordringer

- utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at alle er forskjellige

- få generell kunnskap om menneske kroppen, og forståelse for betydningen av gode vaner

og sunt kosthold

- få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider

- gjennom sin entusiasme og positivitet til faget videreutvikle barnas kroppsbeherskelse,

grovmotorikk og finmotorikk

For å oppnå dette skal personalet: 

- lytte til barna og høre hvor de ønsker å gå på turer, slik at de lettere motiveres

- ha fokus på sunn og næringsrik mat, og legge til rette for at barna får være delaktige i prosessen Antall rom og form

Barna skal oppleve:

- oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former

- tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper

- erfare å kunne orientere seg i ulike terreng

For å oppnå dette skal personalet: 

- legge til rette for at barna får erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og

sammenligne med barna

- legge til rette for morsomme leker som utfordrer barna til å tenke «ut av boksen»

Natur, miljø og teknologi

Barna skal oppleve:

- interesse for naturen, og at de lærer å undre seg over naturens mangfoldighet

- oppleve grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og selve samspillet i naturen

For å oppnå dette skal personalet:

- legge til rette for at barna får gjøre seg de erfaringene de trenger for utvikle kunnskap om nærmiljøet, naturen og ulike teknikker

- lære barna spennende eksperimenter og ha samtale om ulike natur fenomener

Nærmiljø og samfunn

Barna skal oppleve:

- erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap

- oppleve at det tas like mye hensyn til jenter som gutter

- utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett

- å bli kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur

For å oppnå dette skal personalet:

- ha kunnskap om barnekonvensjonen- legge til rette for besøk i nærområdet, som for

eksempel å besøke de ulike barnas private hjem 

- lære barna viktige begreper som vi ofte referer til i vårt samfunn som for eksempel demokrati og mangfold

- gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og markere samenes dag

Barnehagens felles tema for -24-25

Språk som basiskompetanse

Det skal det legges til rette for et inspirerende og språkstimulerende leke og læringsmiljø preget av god og anerkjennende kommunikasjon. Dette er vesentlig for barnas utvikling av gode kommunikasjons ferdigheter.

Å tilegne seg god språklig kompetanse er viktig for barnas identitetsutvikling og for deres evne til å forstå og kommunisere med andre. Det vil også gi dem mulighet til å fabulere, filosofere, samhandle og bygge relasjoner.

Det er gjennom språket barna kan gi uttrykk for egne tanker, meninger, behov og følelser. Språket er også viktig for å kunne delta i lek og som et redskap til å løse konflikter.

Vi har et særlig fokus på:

- høytlesing hver dag

- et variert utvalg av litteratur er alltid tilgjengelig

- personalet er gode språkmodeller

- personalet inviterer barna til å delta i ulike samtaler der barna selv får anledning til å fortelle, undre

seg og reflektere og stille spørsmål

- oppmuntrer barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme

- sang, musikk, rim og regler, hver dag

- eventyr og fortellinger med visuell støtte

- oppfølging av barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling

- bruk av bibliotek

- lese og skriveforberedende aktiviteter for førskolegruppen

Matematisk kompetanse

Barns lek og aktivitet i barnehagen er naturlig knyttet til tall- og mengde- forståelse, målinger, romforståelse, mønster og klassifisering. Et matematisk språk er en del av barnets matematiske kompetanse og det hjelper barnet til å uttrykke seg og til å skape sammenheng og mening i sine erfaringer.

Vi har særlig fokus på:

 • Utvikling av matematisk forståelse/kompetanse skal foregå på barnas premisser og med utgangspunkt i deres interesser.
 • Å legge til rette for utforsking, eksperimentering og undring for å støtte og stimulere barnas læring om matematiske begreper og sammenhenger
 • At personalet skal ha innsikt i hvordan barn lærer matematikk
 • Å tilrettelegge lærings og lekemiljøet slik at det stimulerer barnas matematiske interesse

Digitale verktøy

Rammeplan for barnehage påpeker at digital praksis i barnehagen skal være et supplement i barns lek, kreativitet og læring. Med andre ord skal bruk av digitale verktøy nå aktivt brukes for å støtte opp om barnas læreprosesser.

Vi har et særlig fokus på

- personalet skal utøve god digital dømmekraft

- ivareta barnas personvern

- alle barna skal få mulighet til å prøve, undersøke, lære, leke og skape ved hjelp av digitale verktøy som ipad og smartboard

- smartboard brukes for og med barna, som utgangspunkt for å stimulere ulike sider ved barnas utvikling. Som kreativitet, språklig kompetanse, matematisk kompetanse, etisk og sosial kompetanse.

- personalet er aktive i bruken av digitale verktøy sammen med barna

Dokumentasjon, vurdering, oppfølging og progresjon

For å sikre at alle barn får et tilbud som er i tråd med barnehageloven og rammeplanen skal det pedagogiske arbeidet jevnlig dokumenteres og vurderes.

Dokumentasjon

Dokumentasjon er med på å synliggjøre hvordan vi jobber for å realisere kravene i barnehageloven og rammeplanen.

Som en del av vår pedagogiske dokumentasjon legger vi ut bilder på barnehagens hjemmesider. Her skriver vi også kort om hvilke fagområder og arbeidsmetoder som er i bruk, samt hva som er målet og hensikten med de ulike aktivitetene.

Vi vil dokumentere vårt arbeid på ulike måter:

 • Didaktisk (Hva, hvordan, hvorfor)planlegging og månedsplaner
 • Informasjonsskriv til foreldrene
 • Pedagogisk dokumentasjon, bla med bilder og tekst på hjemmesiden vår
 • Muntlige tilbakemeldinger i den daglige kontakten med foresatte
 • Utstillinger av barnas arbeid og fra ulike temaarbeid

Vi vil også prøve å informere ved levering og henting, gjerne sammen med barnet, som også kan være med å fortelle om hva vi holder på med om dagene.

På foreldremøter og foreldresamtaler vil vi også dokumentere ulike sider av vårt arbeid.

Vurdering

Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen.

Faglige og etiske problemstillinger skal inngå i vurderingsarbeidet og hele personalgruppen må involveres i refleksjoner og åpne diskusjoner om barnehagens formål, innhold og oppgaver.

Slik vurderer vi vår pedagogiske praksis:

- evaluering av den didaktiske planleggingen

- refleksjon i personalgruppen på personalmøter, avdelingsmøter, ledermøter og planleggingsdager

- innspill fra og samtaler med barna

- praksisfortellinger

- spørreundersøkelser for foresatte

- kontinuerlig vurdering og evaluering av barnas hverdag, trivsel og innhold i hverdagen.

- gjennom vårt arbeid med «samspillsmetoden dialog» / dialogspill

Kommunen, som er tilsynsmyndighet, vurderer også vår praksis gjennom:

- elektronisk tilsyn og eller stedlig tilsyn i barnehagen

Oppfølging

Vurdering og evalueringsarbeidet vil bli fulgt opp i nye planer og aktiviteter for og med barna. Slik vil vi sikre at barna opplever progresjon i det pedagogiske tilbudet.

Progresjon

Planlegging og vurdering skal med andre ord bidra til kontinuitet og progresjon for både enkeltbarn og barnegruppen.

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal kunne utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Det skal også være progresjon i barnehagens innhold.

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og nær forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning. Barnehageloven §1.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som planlegges og vurderes. Foreldre og barn har rett til medvirkning i disse prosessene (rammeplanen s.37, 2017).

Vårt samarbeid med foresatte vil skje både på individnivå og på gruppenivå. Gjennom daglig kontakt, utveksling av observasjoner og vurderinger knyttet til enkelt barns helse, trivsel, vennskapsrelasjoner, erfaringer, utvikling og læring.

Utviklingssamtaler om det enkelte barn, tilbys foresatte en gang i året, eller etter behov om dere ønsker samtaler oftere.

Vi vil også arrangere foreldremøter, felles eller avdelingsvis, med informasjon om barnehagens pedagogiske innhold, arbeidsmåter og dagligliv. Her vil det også være rom for samtale, synspunkter og spørsmål som dere foreldre måtte ha. Dette møtet er vanlig å ha om høsten.

Det arrangeres også foreldremøter med et tema som kan være særlig aktuelle for foresatte. Her er alle velkommen til å komme med forslag til aktuelle temaer som er interessante å belyse. Det er samarbeidsutvalget som avgjør hvilket tema som til slutt blir valgt.

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehage skal alltid ha barnets beste som mål. Rammeplanen s.29, 2017.

For å ivareta samarbeidet med barnas hjem og arbeide i nær forståelse og god dialog med foresatte jobbes det på ulike arenaer:

Eierstyret, skal bestå av 2 – 3 medlemmer, valgt på årsmøte. Styret skal blant annet sørge for at foretakets formål blir realisert. Det har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.

Samarbeidsutvalget (SU), skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, bestående av representanter fra foreldreutvalg, personalet og barnehagens eierstyre. SU organiserer dugnader og sommerfester. Brukerundersøkelsen blir fulgt opp, nye årsplaner blir gjennomgått og vedtatt, og andre aktuelle saker som vedrører driften blir behandlet i SU.

Hjemmeside, https://einerhaugen.no/

Itslearning til å gi foresatte informasjon om blant annet avdelingens planer. Det blir også lagt ut bilder som viser litt av hverdagen til barna. Vi har også en facebookkonto: https://www.facebook.com/Einerhaugen.no der dere kan følge med på små og store hendelser i barnas hverdag.

Både foresatte og personalet må imidlertid også forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og et verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte.

Overganger

Vi vektlegger relasjonsarbeidet og tilknytningsprosser med enkeltbarn og barnegruppen høyt. I dette arbeidet brukes dialogprinsippene aktivt. Vi ønsker å fremme omsorg, trygghet og trivsel for barna som går i barnehagen vår.

Oppstart i barnehagen

Dette sikrer barna en god og trygg overgang fra hjem til barnehage:

- informasjon om barnehagen, omvisning

- velkomstbrev og primærkontakt

- oppstartsamtale

- daglig kontakt ved levering og henting

- foreldremøte

Overganger og sammenheng innad i barnehagen

Ved overflytting fra liten til stor avdeling er det viktig at det skjer på en måte som oppleves som trygg og god for barnet og foreldrene. Disse overgangene tilrettelegger vi slik:

- barna besøker ny avdeling jevnlig sammen med en kjent voksen/ etter hvert uten en kjent voksen

- deltar i ulike aktiviteter på ny avdeling både inne og ute

- god informasjon blir gitt til barnas foreldre om overgangen

- personalet på den nye avdelingen hilser på og gjør seg kjent med foreldrene til de nye barna

- tilbud om samtale med pedagogisk leder om ønskelig

- den nye avdelingen benytter seg av overgangsobjekter som bøker, sanger, leker og lignende som barna er vant med fra før.

Samarbeid og sammenheng med skolen

Barnehagen skal i samarbeid med skolen og barnas foresatte legge til rette for at barna får en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen og eventuelt skolefritidsordning

For å sikre en god overgang har vi:

- tett samarbeid med nærskolen til barnehagen

- felles plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole/SFO

- felles overgangsobjekter, leker, undervisningsmetoder, sanger, bøker ol slik at barna kan oppleve sammenheng fra barnehagen til skole

- overføringsmøter, i samarbeid og med samtykke fra foresatte, mellom barnehage og skole/SFO ved behov

- lagt til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dm et godt grunnlag og motivasjon for skolestart

- gi barna muligheten til å glede seg til skolestart

- besøke nærskolen/ SFO

- fast førskolegruppe hele året før skolestart

- systematisk arbeid med de ulike fagområdene

- særlig vekt på å fremme empati, utvikling av godt selvverd og relasjonskompetanse

Psykososialt barnehagemiljø

«Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet» (def. Ingrid Lund).

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, lek og læring til barna. Barnehageloven 2021

Barnehagen skal være et trygt sted å være for alle barn. Det er et grunnleggende behov hos små barn å bli sett, hørt -og være betydningsfull for fellesskapet.

Barnas foretrukne aktivitet i barnehagen, dersom de får velge selv, er nesten alltid lek. Å bli utestengt fra lek eller felleskap er derfor alvorlig for barna, og kan slå negativt ut for barnets utvikling og følelse av selvverd. Det er derfor av avgjørende betydning for alle barn at det jobbes for å motvirke og stoppe alle former for mobbing i barnehagen.

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet og barna skal få oppleve at det er flere måter å tenke, handle og leve på. Grunnlaget for livsmestring, det å få mulighet til å utvikle en sunn fysisk og psykisk helse, opplevelse av mestring, trivsel og følelse av egenverd legges i barnehagen.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.

Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov og finne løsninger i konfliktsituasjoner.

Et godt foreldresamarbeid er en viktig del av arbeidet med å forebygge og stoppe mobbing. Det er barnehagens ansvar å tilrettelegge for gode samarbeidsformer. Personalet og foreldre har imidlertid et felles ansvar for at mobbing og utestenging ikke får utvikle seg i barnehagen.

Personalet og foreldre må sette tydelige og forståelige grenser for hva som er akseptabel oppførsel. Barn som blir utestengt eller mobbet, eller bidrar til dette, kan ikke ta ansvar for dette alene. Det må følges tett opp av personalet og foreldrene sammen.

Personalet skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Vi skal til enhver tid jobbe systematisk for å skape et godt og trygt barnehagemiljø. Vi må ta felles ansvar for å fremme respekt og toleranse mellom barna i barnehagen. Bygge solide og gode relasjoner mellom de ansatte, mellom de ansatte og barna og barna seg imellom. Her er grunnleggende respekt nøkkelordet.

Slik jobber vi for å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

-vi gjennomgår vår egen handlingsplan for å sikre barna et godt psykososialt barnehagemiljø, handlingsplan mot mobbing, på planleggingsdag i januar

- holdningsskapende arbeid gjennom ulike virkemidler som litteratur, musikk, film, dramalek mm

- samspillsmetoden dialog: støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger

- barnesamtaler

- grønne tanker glade barn

- felles regler for lek og samspill som barn og voksne kjenner til

- de største barna utarbeider i felleskap normer for samspill

- voksenstøtte og veiledning i lek og aktiviteter

- barna lærer å sette grenser for seg selv og andre på en god måte

- stopp regelen, som også brukes av nærskolene

- foreldre-utviklingssamtaler og foreldresamarbeid

Dagsrytme:

0715 Barnehagen åpner

0830 Frokost

0900 Lek

1000 Lek/tur/aktiviteter/inne-ute

1115 Samlingsstund

1130 Lunsj

1200 Utelek/ sovetid/rolige aktiviteter

1430 Vi spiser et mellommåltid

1500 Lek/Aktiviteter inne/ute

1645 Barnehagen stenger

Praktisk informasjon

Når barna har fødselsdag, blir dere enige med personalet noen dager i forkant; enten tar dere med noe hjemmefra- eller så lager personalet en smoothie, grove vafler eller pizza (bursdagsbarnet får velge). Er det mat hjemmefra, anbefaler vi sunne alternativer. Vi ordner med bursdagskrone og vi gjør ekstra stas på bursdagsbarnet denne dagen.

Dersom andre enn de som vanligvis henter barna skal hente, må vi få beskjed om dette. Send en SMS til avdelingens telefon, eller ring oss.

Det er fint om bleiebarna har med bleier med tape i sidene. Dette er mest praktisk i barnehagen, da vi slipper å ta av og på alle klærne ved bleieskift.

Dersom barnet har fri, eller kommer seinere enn klokken 09.30 ønsker vi beskjed om dette, og helst så tidlig som mulig.

Dersom dere ønsker å ta opp noe eller lurer på noe, er det bare til å si ifra eller spørre. Gjelder det tilbakemeldinger av alvorligere art, bør disse gis til pedagogisk leder, som er avdelingsansvarlig. Vi innkaller til foreldresamtaler 1-2 ganger i året. Har dere behov for samtaler utenom dette, ta gjerne kontakt.

Vi ønsker ikke at barna tar med private leker i barnehagen.

Foreldre er alltid velkommen inn til oss, om det er til frokost, frukt, eller på turer, eller om de bare har lyst til å tilbringe litt tid her.

Det letter arbeidet vårt mye dersom barnas klær og sko er merket. Det er derfor fint om dere merker barnas klær og sko med navn.

Barnas hyller og kurver trenger gjennomsyn og opprydning en gang iblant. Sjekk om barna har alt de trenger av varme- og ekstra klær. Ta hjem det som ikke er i bruk, eller er blitt for lite. Dersom hyllene er ryddet om fredagen, vil de bli vasket av vaskepersonalet.

Ved foreldrekaffe og andre foreldrearrangementer der barna er tilstede, anser vi barna som hentet når foreldrene kommer. De er da deres ansvar, og personalet kan ta på seg andre arbeidsoppgaver.

Fint om dere holder oss oppdatert på telefonnumre, slik at vi kan nå dere dersom det skulle være nødvendig.

Regntøy, støvler/støvletter og kjeledresser har plass i yttergarderoben, mens klær som barna kommer/går i henges på knaggene under hyllene i innergarderoben.

Regntøy og kjeledresser tas hjem om fredagen, slik at garderobene kan bli ordentlig vasket.

Det kan være greit om dere iblant sjekker om barna har strikk under regnbuksen/dressen, slik at ikke barna blir unødvendig kalde/våte når vi er ute.

Oversikt over felles aktiviteter:

MÅNED:

AKTIVITETER BARN:

FORELDRE:

AUGUST

Tilvenningstid.

Kommunikasjon, språk og tekst

Oppstart av tur, aktivitetsgrupper og fellessamlinger

Meg selv, vennskap, familien min, arbeidsplasser i nærmiljøet mm.

Tilvenningstid

SEPTEMBER

Fotografen kommer.

Brannvern – brannøvelse

Høst- lek med former og matematikk.

Vennskap, fellesskap, inkludering, mangfold

Foreldremøte

OKTOBER

Forut; «Barn fra andre land»

Avdelingene inviterer til høstfest/ Solidaritetskafe`, og det blir salgsboder på fellesrom (inntektene går til Forut)

Foreldre inviteres til Høstfest

NOVEMBER

Kunst, kultur og kreativitet

Musikk og sang- bevegelsesleker.

Vi begynner på juleforberedelser som julegaver, adventsamling mm.

Dugnad 2 timer

DESEMBER

Etikk, religion og filosofi

Adventsamlinger/juleforberedelser

Juleverksted, Lucia markering.

Nissefest med julegrøt og Ulla Krulle forestilling

Lucia-frokost med foreldre/barn/personale i barnehagen.

JANUAR

Natur, miljø og teknikk

Vi driver forskning! Ulike forsøk

Felles tema; «Dinosaurene kommer»

FEBRUAR

Fastelaven-fest/markering.

Markere samenes nasjonaldag

Kle seg ut/teater/klovn Knut på besøk

Tema- foreldremøte

MARS/ APRIL

Kropp, bevegelse, mat og helse

Så og plante

Markering av påsken/Påskeverksted

Dugnad

MAI

Temafest; «Dinosaurene kommer»

Uteliv.

Markering av 17. mai.

Overnattingstur for 5 åringene.

17. mai arrangement på Skranevatnet skole for de som vil. FAU leder har ansvar for å ta med fane/ føre gjengen J

JUNI

Div. avslutninger på avdelingene.

Sommerfest i barnehagen.

Sommerfest arrangert av FAU og personalet.

JULI

Barnehagen er stengt de 3 siste ukene i juli.

Betalingsfri. Husk egen mat/drikke.