Pris og betaling


  • Satser for foreldrebetaling er fastsatt til 11 innbetalinger pr. år.

Satser pr. 01.08.18 er:

100 % plass Kr. 2 910,- pr. mnd.

I tillegg kommer det kr. 200,- pr. barn til kost (melk, yoghurt, frukt, smørelunsj)

Det gies søskenmoderasjon etter kommunale satser.


Refusjon av foreldrebetaling for spesialpedagogisk hjelp gitt i privat barnehage.

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehagen søker om refusjon for antall tildelte timer pr. uke.

Redusert betaling barnehage

Familier med lavere inntekt enn 548 167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt.
Familier med 3-, 4- og 5-åringer som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 533 500 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.


Endringer fra august 2019
Fra august 2019 øker maksprisen til 3 040 kroner. Inntektsgrensen for å søke redusert foreldrebetaling endres til 557 333 kroner. Ordningen med gratis kjernetid for barn med vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for barn født i 2014, 2015 og 2016 og 2017.


  • Einerhaugen Barnehage Ba er en privat, foreldreeid barnehage organisert som et andelslag med begrenset ansvar. En plass tilsvarer 1 (en) andel, og 1 (en) andel er ikke ansvarlig for mer enn andelsbeløpet.
  • Andelsbeløpet er kr. 3 000,-. Denne andelen blir tilbakebetalt ved utmelding fra barnehagen i henhold til barnehagens Vedtekter. Beløpet sees også på som et depositum.
  • Vedlagt ligger en eierandel, denne ber vi dere betale innen fristen. Vi gjør dere imidlertid oppmerksom på at det er 2 måneders oppsigelsestid hos oss, og at andelen vil bli beholdt av barnehagen dersom denne tidsfrist ikke overholdes. Dette gjelder også selv om barnet ikke har begynt her, men har takket ja til tilbudet.

Barnehagen beholder også eierandelen ved utmelding dersom familien har utestående foreldrebetaling el. l hos oss.

  • Det er en forutsetning at foresatte deltar på barnehagens Generalforsamling og stiller seg disponible for verv i styre og lignende
  • Einerhaugen Barnehage BA er offentlig godkjent og mottar statstilskudd.